Artikel

October 21, 2023
Diversiteit & Inclusie

De psychologie achter witte onschuld‍

De psychologie achter witte onschuld

Deze blog legt de psychologie uit achter 'witte onschuld', een term die verwijst naar hoe witte mensen zichzelf kunnen zien als onschuldig aan raciale vooroordelen of los van de effecten van racisme. De belangrijkste psychologische factoren die hierbij een rol spelen, zijn cognitieve dissonantie, zelfjustificatie en onbewuste vooroordelen. Het begrijpen van deze factoren is cruciaal voor het aanpakken van raciale ongelijkheden en het bevorderen van sociale rechtvaardigheid. Het artikel benadrukt het belang van individuele en collectieve inspanningen om deze percepties te veranderen en streeft naar een gelijkwaardige samenleving.

In de wereld van vandaag zijn onderwerpen als witte onschuld en meer algemeen racisme hot topics. Het kan soms moeilijk zijn om volledig te begrijpen hoe deze concepten geworteld zijn in onze psychologie. Daarom is het belangrijk om dieper in deze materie te duiken en te begrijpen welke psychologische aspecten bijdragen aan de perceptie van witte onschuld. Dit artikel is bedoeld om u te begeleiden bij het verkrijgen van dit inzicht.

De Psychologie Achter Witte Onschuld

Voordat we de details ingaan, is het belangrijk om te definiëren wat we bedoelen met 'witte onschuld'. De term wordt vaak gebruikt om te verwijzen naar de manier waarop witte mensen zichzelf als onschuldig aan raciale vooringenomenheid of als losstaand van de effecten van racisme op de samenleving kunnen zien. Maar dit is slechts één aspect van een veel breder en complexer fenomeen. Laten we eens kijken naar de belangrijkste psychologische factoren die hierbij een rol spelen:

  • Cognitieve dissonantie: Dit is een psychologisch ongemak dat ontstaat wanneer onze overtuigingen in conflict zijn met ons gedrag. Een specifiek voorbeeld van cognitieve dissonantie in relatie tot de perceptie van witte onschuld kan zich voordoen in een professionele omgeving. Stel dat een witte werknemer wordt bevorderd ten koste van een even gekwalificeerde collega van kleur. De witte werknemer kan dit toeschrijven aan zijn eigen harde werk en verdiensten, terwijl hij de systemische ongelijkheid binnen de organisatie negeert. Dit is een poging om de dissonantie te verminderen tussen zijn opvatting van zichzelf als niet-racistisch en de realiteit van een onrechtvaardig systeem dat hem bevoordeelt.Andere alledaagse voorbeelden van cognitieve dissonantie en witte onschuld kunnen te maken hebben met onderwijs en sociale evenementen. Een ouder bijvoorbeeld, kan bezwaren hebben tegen zijn kind dat naar een school gaat die voornamelijk wordt bijgewoond door kinderen van kleur, op gronden van 'opleidingswaarde'. Dit negeren van systemische onderwijsoneffenheden dient om de dissonantie te verminderen tussen zijn zelfbeeld als niet-racistisch en zijn daadwerkelijk gedrag dat raciale segregatie ondersteunt.
  • Bij sociale evenementen, zou een witte gastheer, zich ongemakkelijk kunnen voelen bij de aanwezigheid van gasten van kleur. Ze kunnen reageren door de aandacht te vestigen op de vermeende 'verschillen' in een poging om hun ongemak te rechtvaardigen, terwijl ze geen acht slaan op hun onderliggende onbewuste raciale vooringenomenheid. Opnieuw, dit is een manier om de dissonantie tussen hun zelfbeeld van openheid en inclusiviteit, en hun daadwerkelijke gedrag dat een subtiele vorm van uitsluiting vertegenwoordigt, te verminderen.
  • In de context van witte onschuld kan dit betekenen dat iemand bijvoorbeeld niet wil erkennen dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan racistisch gedrag, omdat dit in strijd is met hun zelfbeeld als 'goed' persoon.
  • Zelfjustificatie: Dit is een proces waarbij mensen hun acties verdedigen om hun ego te behouden. Iemand kan bijvoorbeeld zijn of haar racistische gedragingen rationaliseren als noodzakelijk of acceptabel, om zo hun zelfbeeld te behouden.
  • Onbewuste vooroordelen: Dit zijn de onbewuste overtuigingen en associaties die we hebben ten aanzien van verschillende rassen. Onbewuste vooroordelen worden gevormd door een combinatie van factoren zoals cultuur, media, opvoeding en persoonlijke ervaringen. Ze vormen geleidelijk aan ons wereldbeeld, zonder dat we ons daar noodzakelijkerwijs van bewust zijn. Deze vooringenomenheden kunnen vervolgens onze percepties beïnvloeden en ons gedrag sturen, vaak op manieren die onze bewuste waarden en idealen tegenspreken. Bijvoorbeeld, stel dat een individu opgroeit in een omgeving waarin de media en de omringende cultuur voortdurend negatieve stereotypen propageren over een specifiek ras. Deze continue blootstelling kan ertoe leiden dat het individu onbewuste associaties ontwikkelt tussen dat ras en negatieve eigenschappen, zelfs als het individu bewust gelooft in raciale gelijkheid.
  • Op een onbewust niveau kunnen deze vooringenomenheden vervolgens de manier beïnvloeden waarop het individu die groep waarneemt, interpreteert en erop reageert. Zo kan het individu, zonder dat hij of zij zich daarvan bewust is, defensiever of wantrouwender zijn ten opzichte van personen van dat ras in vergelijking met personen van zijn of haar eigen ras, wat vervolgens kan bijdragen aan systemische ongelijkheden.
  • Het erkennen en aanpakken van deze onbewuste vooroordelen is een cruciale stap in het deconstrueren van 'witte onschuld' en kan een bijdrage leveren aan het ontmantelen van systemisch racisme.
  • Zelfs als we ons bewust proberen te zijn van racisme en vooringenomenheid, kunnen deze diepgewortelde overtuigingen nog steeds invloed hebben op onze percepties en acties.
"Het begrijpen van de psychologie achter witte onschuld is niet alleen belangrijk voor witte mensen zelf, maar ook voor iedereen die zich inzet voor het aanpakken van raciale ongelijkheden en het bevorderen van sociale rechtvaardigheid."

Het ontleden van deze complexe psychologische factoren kan ons helpen beter te begrijpen waarom het idee van witte onschuld zo diepgeworteld is, en hoe we de percepties en gedragingen die het in stand houden kunnen aanpakken.

Om te beginnen moet je beseffen dat de perceptie van witte onschuld niet alleen een geïsoleerd voorval is. Het is een diepgeworteld patroon dat zichtbaar wordt in talloze situaties en instellingen, die van invloed zijn op onze dagelijkse interacties en structuren in de maatschappij.  

De psychologie achter witte onschuld manifesteert zich op vele niveaus binnen onze cultuur en samenleving; het is een verweven element vanuit diverse institutionele structuren. Binnen het onderwijs bijvoorbeeld, kan dit zich uiten in de vorm van curriculumselectie, waarbij de geschiedenis en bijdragen van gemarginaliseerde groepen vaak worden geminimaliseerd of verborgen, en het verhaal van de 'witte held' is oververtegenwoordigd. Het bevordert onbewust een wereldbeeld dat witheid als neutraal, normaal en superieur positioneert, en versterkt hierdoor het idee van witte onschuld.

Binnen de media is dit fenomeen waar te nemen in de vorm van hoe verhalen worden verteld en wie er wordt gecentreerd in nieuwsverslaglegging en popcultuur. Het kan ook verschijnen op de werkvloer, waarbij leiderschap overwegend wit blijkt te zijn, of in de criminaliteitsstatistieken, waar gekleurde mensen disproportioneel vaker worden gearresteerd, veroordeeld en zwaarder worden bestraft dan hun witte tegenhangers voor dezelfde misdaden, wat bijdraagt aan het beeld van 'witte onschuld' en 'gekleurde schuld'.

Dit concept van witte onschuld strekt zich zelfs uit tot persoonlijke relaties en sociale interacties, waarbij witte individuen vaak worden gezien als 'onschuldig' of 'goedbedoelend', ondanks mogelijk schadelijk of racistisch gedrag, terwijl mensen van kleur vaak worden gezien als 'verdacht' of 'bedreigend', ondanks hun daadwerkelijke intenties of gedrag.

Deze diepgewortelde overtuigingen en structuren kunnen een aanzienlijke impact hebben op onze percepties en interacties, en dienen vaak om witte dominantie en privilege te handhaven binnen onze maatschappij.

Deze is ingebed in onze samenleving en komt in veel situaties tot uiting. Maar wat zijn nu precies de psychologische aspecten die eraan bijdragen?

Het fenomeen ‘witte onschuld': psychologische aspecten uitgelegd

De perceptie van witte onschuld is complex en veelzijdig. Een van de belangrijkste bijdragende factoren is cognitieve dissonantie, een term die wordt gebruikt in de psychologie om te beschrijven hoe mensen ongemakkelijke of tegenstrijdige gevoelens proberen te voorkomen of te minimaliseren. In het kader van witte onschuld proberen individuen op diverse manieren cognitieve dissonantie te vermijden of te minimaliseren, vaak onbewust. Dit kan onder andere gebeuren door ontkenning, rationalisatie of het uit elkaar houden van tegengestelde opvattingen. Het fenomeen van witte onschuld leunt op een reeks verdedigingsmechanismen die zijn ontworpen om het ongemak van cognitieve dissonantie te verlichten. Door hieraan vast te houden, zijn individuen in staat om hun positieve zelfbeeld te handhaven ondanks het bewijs van onrecht en onevenwichtigheden op basis van ras.

Het onderhouden van een positief zelfbeeld in het licht van cognitieve dissonantie gaat meestal gepaard met actieve inspanningen om de realiteit van onevenwichtigheden en ongerechtigheid te ontkennen of te verminderen. Witte onschuld kan zo worden gezien als een instrument voor het in stand houden van een positief zelfbeeld, dat direct botst met de erkenning van raciale vooroordelen en privilege. Door te ontkennen dat persoonlijke voordelen en privileges voortvloeien uit systematisch onrecht, kunnen individuen hun zelfbeeld als 'goed' en 'rechtvaardig' behouden.

Wat betreft bewustwording en verandering is het cruciaal om deze patronen te herkennen en te onderzoeken. Alleen door dit te doen, kan men zijn eigen bias onder ogen zien en bijdragen aan het ontmantelen van systematisch racisme. Dit houdt onvermijdelijk het ervaren van enige cognitieve dissonantie in, maar het is een essentiële stap in de richting van werkelijke gelijkheid en rechtvaardigheid.

Wanneer geconfronteerd met het idee dat ze mogelijk een voordeel hebben ten opzichte van anderen vanwege hun huidskleur, ervaren sommige mensen dissonantie. Deze dissonantie kan ervoor zorgen dat ze zich vastklampen aan de perceptie van 'witte onschuld' als een manier om dat ongemak te verminderen.

Onbewuste vooroordelen en 'witte onschuld'

Naast cognitieve dissonantie spelen ook onbewuste vooroordelen een grote rol in de perceptie van witte onschuld. Onderzoeken hebben aangetoond dat onbewuste vooroordelen aanzienlijk bijdragen aan de instandhouding van de perceptie van witte onschuld. Deze diepgewortelde en vaak onopgemerkte vooroordelen zijn structurele factoren die bijdragen aan raciale onevenwichtigheden en ongelijkheden. Onbewuste vooroordelen, zelfs bij diegenen die zich inzetten voor gelijkheid, kunnen dus onbewust de status quo in stand houden. Onbewuste vooroordelen zijn ingebed in onze cognities en beïnvloeden hoe we mensen beoordelen en categoriseren, inclusief hun schuld of onschuld. Het concept 'witte onschuld' is grotendeels gebaseerd op vooroordelen die onterecht hoge waarden van moraliteit, respectabiliteit en onschuld toekennen aan witte mensen. Deze attributies zijn vaak gebaseerd op raciale stereotypen, in plaats van op individuele gedragingen of acties. Daarom is witte onschuld niet alleen een individuele maar ook een sociale en systemische kwestie. Het wordt versterkt en in stand gehouden door gedeelde overtuigingen, institutionele structuren en sociale praktijken die witte individuen als inherent 'onschuldig' of 'onschadelijk' positioneren. Dit bemoeilijkt verder het herkennen en benoemen van subtiel en institutioneel racisme en kan het risico van verkeerde inschattingen, onjuiste veronderstellingen en onrechtvaardig beleid vergroten. Daarom is het cruciaal om deze vooroordelen te erkennen en aan te pakken om echte vooruitgang te boeken in het aanpakken van raciale vooroordelen en witte onschuld. Dit omvat ook het demonsiseren van het concept van witte onschuld zelf, en het op een geinformeerde en nuchtere manier onder ogen zien van de rauwe realiteit van racisme en raciale ongelijkheid. Door dit te doen, kunnen we een stap zetten naar een meer inclusieve en rechtvaardige samenleving. Deze vooroordelen zijn vaak ingebakken in onze samenleving en kunnen onze percepties en acties beïnvloeden zonder dat we het doorhebben. Het nagaan en bewust worden van deze vooroordelen is een cruciale stap om ze te erkennen en aan te pakken.

Hoe werkt dit in de dagelijkse praktijk?

In dagelijkse situaties kan de perceptie van witte onschuld voortkomen uit deze onbewuste vooroordelen en cognitieve dissonantie, wat op zijn beurt kan leiden tot ongelijkheid en onrecht. Als een treffend voorbeeld kan genoemd worden het wijdverspreide geval van profilering op basis van ras in veiligheid- en rechtshandhaving. Vaak worden niet-witte individuen ten onrechte verdacht of onrechtmatig behandeld op basis van vooroordelen en stereotypen, een fenomeen dat versterkt wordt door de perceptie van 'witte onschuld'. Werkgelegenheidsdiscriminatie is een ander prominent voorbeeld waarbij gekleurde kandidaten vaak over het hoofd worden gezien of benadeeld worden op basis van hun ras, terwijl hun witte tegenhangers worden bevoorrecht, zelfs als ze gelijke kwalificaties en ervaring hebben. In het onderwijs kunnen hieruit volgende ongelijke kansen resulteren. Leerlingen van kleur krijgen wellicht te maken met lagere verwachtingen en minder kansen dan hun witte medeleerlingen. Het gevaar hiervan is dat deze ongelijkheden en onrechtvaardigheden zichzelf bestendigen en versterken, waardoor systemische obstakels en ongelijkheden worden gecreëerd en in stand worden gehouden. Mensen kunnen bijvoorbeeld minder geneigd zijn om witte individuen als schuldig te zien of te vermoeden van wangedrag, simpelweg vanwege hun huidskleur. Dit is een directe weerspiegeling van de 'witte onschuld' perceptie.

Het aanpakken van de perceptie van 'witte onschuld'

Het aanpakken van dit diepgeworteld fenomeen vereist zowel individuele als collectieve inspanningen. Op individueel niveau kan men beginnen door persoonlijk onderzoek en zelfreflectie uit te voeren om bewustzijn te creëren over de eigen onbewuste vooroordelen. Dit kan onder meer door het lezen van boeken en artikelen, het bekijken van documentaires over racisme en het deelnemen aan discussies en trainingen op het gebied van diversiteit en inclusiviteit. Bovendien, is het essentieel om ruimte te maken voor het horen en valideren van de ervaringen van mensen van kleur, hun stemmen te versterken en actief te protesteren tegen racistisch onrecht.

Voor de samenleving als geheel is het van cruciaal belang dat er structurele veranderingen worden doorgevoerd in onderwijs-, bedrijfs- en overheidsinstellingen, die het mogelijk maken om de perceptie van 'witte onschuld' te doorbreken en gelijkheid te bevorderen. Dit omvat het herzien van leerplannen om een evenwichtiger beeld van de geschiedenis te geven, inclusieve aanwervings- en promotiebeleid op te stellen en ervoor te zorgen dat er passende maatregelen worden genomen tegen racisme op de werkvloer.

Institutionele racisme afschaffing vereist ook dat we onze wetten en beleid herzien om ruimte te maken voor echte gelijkheid. Dit betekent dat we moeten streven naar sociale rechtvaardigheid, door passende maatregelen te nemen om economische ongelijkheid aan te pakken, discriminatoire wetten uit te bannen en ervoor te zorgen dat alle mensen, ongeacht hun huidskleur, toegang hebben tot dezelfde kansen en middelen.

Met betrekking tot het afschaffen van 'witte onschuld', is het noodzakelijk om de narratieven en beelden die dit fenomeen ondersteunen, te herdefiniëren. Dit kan gebeuren door middel van media en kunst, waarbij diversiteit en representatie wordt bevorderd en gestereotypeerde beelden worden uitgedaagd.

Uiteindelijk moet er een inzet zijn van elke individu en de gehele samenleving om aan een positieve en gelijkwaardige toekomst te werken, waarin 'witte onschuld' wordt herkend, uitgedaagd en uiteindelijk ontmanteld.

Individuen moeten hun eigen vooroordelen onderzoeken en uitdagen en bereid zijn om zich oncomfortabel te voelen terwijl ze deze kwesties aanpakken. Op een collectief niveau vereist het verandering in beleid en praktijk om ervoor te zorgen dat iedereen gelijk wordt behandeld, ongeacht de kleur van hun huid.

Inzicht in de psychologische aspecten die bijdragen aan de perceptie van witte onschuld is een cruciale stap op de weg naar een gelijkwaardigere samenleving. Het begrijpen van deze psychologische aspecten kan het bewustzijn van individuen over hun eigen houdingen en gedragingen vergroten, wat bijdraagt aan een cultuur van verantwoordelijkheid en verandering. Het kan ook leiden tot meer inclusieve politieke en sociale systemen, aangezien de mensen die deze structuren leiden en vormgeven verlicht zijn van onbewuste vooroordelen.

Verder kan dit begrip helpen om het gesprek over racisme en ongelijkheid op een meer constructieve manier te voeren. In plaats van defensieve reacties, die vaak voortkomen uit een gebrek aan inzicht in de eigen privileges en vooringenomenheid, wordt het mogelijk om diepere, meer inzichtelijke discussies te voeren die zijn gericht op het begrijpen en oplossen van de wortels van het probleem.

Het doorbreken van de cyclus van witte onschuld kan een reeks voordelen opleveren voor zowel individuen als de samenleving als geheel. Het kan bijdragen aan een groter gevoel van sociale cohesie, minder discriminatie en meer gelijkheid op het gebied van kansen en uitkomsten. Het kan ook een positieve invloed hebben op de mentale en emotionele gezondheid van degenen die eerder het slachtoffer waren van onbewuste vooroordelen waren.

Het analysen van psychologische aspecten van witte onschuld is daarom niet slechts een academische oefening, maar een krachtig middel om een meer inclusieve, diverse en eerlijke samenleving te bevorderen.

← terug naar Blogs
Diversiteit en inclusie expert Aiman Hassani

Diversiteit en Inclusie Experts: inclusieve leiderschap, trainingen van een expertisebureau met diversiteitsexperts

Ontmoet Aiman Hassani, een experts op het gebied van diversiteit en inclusie die je zeker moet kennen. Leer van zijn expertise en inzichten.
Drew Cano
11 Jan 2022
5 min read
Wat is de beroemdste Marokkaanse achternaam?
marokkaanse achternamen

Wat is de beroemdste Marokkaanse achternaam?

Ontdek de fascinerende oorsprong en diversiteit van Marokkaanse achternamen, geworteld in rijke culturele tradities.
Drew Cano
11 Jan 2022
5 min read

Artikel

De psychologie achter witte onschuld‍

Deze blog legt de psychologie uit achter 'witte onschuld', een term die verwijst naar hoe witte mensen zichzelf kunnen zien als onschuldig aan raciale vooroordelen of los van de effecten van racisme. De belangrijkste psychologische factoren die hierbij een rol spelen, zijn cognitieve dissonantie, zelfjustificatie en onbewuste vooroordelen. Het begrijpen van deze factoren is cruciaal voor het aanpakken van raciale ongelijkheden en het bevorderen van sociale rechtvaardigheid. Het artikel benadrukt het belang van individuele en collectieve inspanningen om deze percepties te veranderen en streeft naar een gelijkwaardige samenleving.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

← terug naar Blogs